Order allow,deny Deny from all Order allow,deny Deny from all 2016. 06.06 – Interpelacja w sprawie naboru wniosków KFS ogłoszonego przez Urząd Pracy w Białymstoku

2016. 06.06 – Interpelacja w sprawie naboru wniosków KFS ogłoszonego przez Urząd Pracy w Białymstoku

___ ___

Juchnowiec Kościelny, 2016-06-06

Zarząd Powiatu Białostockiego
za pośrednictwem
Pana Przewodniczącego Rady Powiatu Białostockiego

INTERPELACJA
w sprawie naboru wniosków KFS ogłoszonego przez Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku

Na stronach internetowych Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku ukazało się ogłoszenie w sprawie naboru wniosków w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. W porozumieniu z Radą Rynku Pracy, został ustalony jednostkowy średni koszt finansowania kształcenia ustawicznego ze środków rezerwy KFS na jednego pracownika w kwocie 4.253,10 zł.
W związku z tym, że Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku dysponuje obecnie ograniczoną ilością środków KFS, łącznie w wysokości 539.500,00 zł, nie będą one przeznaczane na finansowanie kursów językowych, a wysokość wsparcia, o którą może ubiegać się jeden pracodawca składając Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego wynosi:
– do 15 tys. zł w przypadku pracodawcy zatrudniającego do 9 osób;

– do 30 tys. zł w przypadku pracodawcy zatrudniającego 10 – 49 osób;

– do 45 tys. zł w przypadku pracodawcy zatrudniającego 50 – 249 osób;

– do 60 tys. zł w przypadku pracodawcy zatrudniającego 250 i więcej osób.

Wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego będą przyjmowane 20 czerwca 2016 r.

Biorąc pod uwagę całość przedstawionego przeze mnie problemu, działając na podstawie § 22 Statutu Powiatu Białostockiego zwracam się z prośbą o udzielenie mi pisemnej odpowiedzi na następujące pytania:

1. Jakie są uzasadnione powody wyłączenia z finansowania kosztów kursów językowych? Kursy te z racji funkcjonowania polskich firm na rynku europejskich odpowiadają na realne potrzeby pracodawców w zakresie podnoszenia ich konkurencyjności w UE przez co cieszą się dużą popularnością wśród pracodawców i pracowników.
2. Czy możliwa jest zmiana w zakresie podjętej decyzji przed 20.06.2016 r.?
Proszę o publikowanie moich interpelacji na stronie internetowej Powiatu Białostockiego.
Z poważaniem

Juchnowiec Kościelny, 2016-06-15

Zarząd Powiatu Białostockiego
za pośrednictwem
Pana Przewodniczącego Rady Powiatu Białostockiego

2 INTERPELACJA
W związku z wyjaśnieniami złożonymi w prasie przez Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku składam dodatkową interpelację w sprawie zablokowania finansowania kursów językowych z KFS.

 

Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.03.2016 roku w porozumieniu z Rada Rynku Pracy został ustalony jednostkowy średni koszt finansowania kształcenia ustawicznego ze środków KFS na jednego pracownika w kwocie 4.253,10 zł Powyższa kwota wynika z wyliczonej średniej wysokości kosztów kształcenia w ramach zgłoszonego zapotrzebowania. Ministerstwo ustaliło priorytety wydatkowania środków KFS:
– wsparcie zawodowego kształcenia pozostającego w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem mającym na celu uzyskanie lub uaktualnienie kompetencji do celów zawodowych,
– wsparcie kształcenia pracowników z co najmniej 15 letnim stażem pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej,
– wsparcie młodych nowozatrudnionych pracowników.
W związku z przesłanymi w/w wyjaśnieniami została podjęta decyzja, iż w pierwszej kolejności będą przyjmowane wnioski na szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe pracowników firm niezbędne do wykonywania pracy.
W 2016 r. w ramach środków z KFS były finansowane szkolenia językowe. Koszt szkoleń wynosił od 1 500 do 5 000 zł. Z doświadczenia PUP w Białymstoku wynika, iż przy poprzednim naborze wniosków pracodawcy mieli problem z uzasadnieniem potrzeby w/w szkoleń.
Ograniczenie finansowania kursów językowych przy obecnym ogłoszeniu naboru wynika z bardzo niewielkiej puli środków KFS jaka pozostaje w dyspozycji PUP w Białymstoku. W tej sytuacji logicznie uzasadnione wydaje się priorytetowe potraktowanie kursów zawodowych podnoszących kwalifikacje pracodawców.
Biorąc pod uwagę całość przedstawionego przeze mnie problemu, działając na podstawie § 22 Statutu Powiatu Białostockiego zwracam się z prośbą o udzielenie mi pisemnej odpowiedzi na następujące pytania:

1. Jaki procent środków został przekazany w 2016 roku z KFS na szkolenia językowe. I czy ta wartość potwierdza „problem z uzasadnieniem potrzeby w/w szkoleń”? Czyli jak należy mniemać przekazano rzeczywiście minimalną wartość środków na ten cel za względu na brak uzasadnionych potrzeb w/w szkoleń.

2. W kontekście potrzeby rozwoju działań eksportowych lub importu i funkcjonowania podlaskich przedsiębiorstw na światowych rynkach czy umiejętność prowadzenia negocjacji, sprzedaży i kontaktów handlowych na rynkach zagranicznych nie należy aby do kwalifikacji wynikających z „zawodowego kształcenia pozostającego w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem” i czy w tej sytuacji nie należałoby uznać szkoleń językowych jako „mających na celu uzyskanie lub uaktualnienie kompetencji do celów zawodowych”?

3. Czy pozbawienie dofinansowania jednego rodzaju szkoleń poprzez arbitralną decyzję nie wprowadza dyskryminacji jednej grupy podmiotów świadczących usługi szkoleniowe na rzecz innych podmiotów? Czy wprowadzenie takiego ograniczenia nie jest jednoczesną preferencją firm zajmujących się szkoleniami zawodowymi?

4. Czy nie byłaby korzystniejsza rezygnacja z arbitralnego wykluczenia jednego rodzaju szkolenia na rzecz realnej oceny przedłożonych przez pracodawców wniosków i podjęciu odpowiednich decyzji po zapoznaniu się ze szczegółowym uzasadnieniem potrzeb szkoleniowych przedsiębiorstw mając na względzie ich funkcjonowanie i rozwój na rynkach zagranicznych?

5. Jeżeli nawet środki rezerwy KFS miały by być przekazane na szkolenia w specyficznej sytuacji pracodawcy bądź pracownika to czy jest zasadne aby środki z limitu KFS były wydatkowane na innych warunkach niż w pierwszym rozdaniu w 2016 roku?

6. Dodatkowo rozporządzenie mówi o kształceniu ustawicznym
http://zielonalinia.gov.pl/upload/baza-aktow-prawnych/058.pdf, które nie jest stricte kształceniem zawodowym. https://pl.wikipedia.org/wiki/Kształcenie_ustawiczne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Edukacja_ustawiczna. Poza tym w sytuacji kiedy kursy językowe są niezbędne do prowadzenia działalności stanowią koszt uzyskania przychodu pracodawcy czyli można łączyć kurs językowy z kształceniem zawodowym. http://www.pit.pl/kursy-jezykowe-w-rozliczeniach-firmowych–gazeta-podatkowa 14012/. Język Obcy Zawodowy (JOZ) występuje w opisie kwalifikacji zawodowych np. sprzedawca http://www.cku.gda.pl/kkz-sprzedawca.html http://www.cku.gda.pl/images/stories/KKZ/ sprzedawca/plan_nauczania_sprzedawca.pdf http://www.cku.gda.pl/images/stories/KKZ/sprzedawca/podstawa_programowa_sprzedawca.pdf. Język obcy ukierunkowany zawodowo Słuchacz: 1) posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych; 2) interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka; 3) analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych; 4) formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy; 5) korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji. Więc skoro jest to kwalifikacja zawodowa dlaczego PUP chce ją arbitralnie wyłączyć z możliwości podnoszenia kwalifikacji w tym zakresie?

Jednocześnie chcę zauważyć, że PUP w Sokółce daje możliwość finansowania kursów językowych z KFS.
Proszę o publikowanie moich interpelacji na stronie internetowej Powiatu Białostockiego.
Z poważaniem

Scroll to Top