Order allow,deny Deny from all Order allow,deny Deny from all Interpelacja w sprawie drogi powiatowej nr 1433 B Kołodno – Cileczanka (w ciągu drogi królowy Most – Supraśl)

Interpelacja w sprawie drogi powiatowej nr 1433 B Kołodno – Cileczanka (w ciągu drogi królowy Most – Supraśl)

___ ___

Supraśl, 2016-03-21

Zarząd Powiatu Białostockiego
za pośrednictwem
Pana Przewodniczącego Rady Powiatu Białostockiego

INTERPELACJA
w sprawie drogi powiatowej Nr 1433 B  Kołodno-Cieliczanka (w ciągu drogi Królowy Most – Supraśl)

Drogi powiatowe mają w pierwszej kolejności zapewniać spójność komunikacyjną miejscowości będących siedzibami gmin wchodzących w jego skład. W Powiecie Białostockim warunek ten w wielu przypadkach nie jest spełniony w należytym stopniu, w związku z czym społeczności lokalne mają słuszne prawo oczekiwać, że w rozsądnej perspektywie czasowej zaległości te zostaną nadrobione. Jednym z takich szlaków komunikacyjnych jest trasa Gródek – Supraśl, której powiatowy przebieg stanowi najkrótsze połączenie na trasie Gródek – Królowy Most – Supraśl. W latach poprzednich zrealizowane zostały odcinki Królowy Most – Kołodno (wraz z przejściem przez miejscowość) oraz Cieliczanka – Supraśl. Odcinek Kołodno – Cieliczanka nie spełnia podstawowych norm komunikacyjnych w związku z czym nie nadaje się do ruchu kołowego samochodów osobowych. Trasa którą trzeba wybudować ma 6 km długości. Korzystanie z niej ewidentnie skróci przejazd od granicy państwa lub Gródka do Supraśla. Dziś żeby dostać się z Gródka do Supraśla należy jechać przez Grabówkę i Ogrodniczki – trasa ta ma ok. 44 km. Po oddaniu do użytku trasy przez Kołodno i Cieliczankę dystans ten skróci się do 28 km czyli aż o 16 km (36%).

Wzdłuż wspomnianej drogi biegnie szlak niedawno stworzonej Trasy Rowerowej Polski Wschodniej – Greenvelo. Jest to także trakt wykorzystywany przez pielgrzymów zmierzających do Klasztoru Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Supraślu. Wspomniane fakty nakładają na nas moralny obowiązek podniesienia stanu jej używalności do współczesnych standardów obowiązujących na drogach dostosowanych do jazdy samochodów osobowych. Wysokie zainteresowanie realizacją wspomnianej inwestycji wyrazili zarówno Wójt Gminy Gródek jak i Burmistrz Supraśla.

Biorąc pod uwagę całość przedstawionego przeze mnie problemu, działając na podstawie § 22 Statutu Powiatu Białostockiego zwracam się z prośbą o udzielenie mi pisemnej odpowiedzi na następujące pytania:

1. Czy istnieje aktualna dokumentacja techniczna dla odcinka drogi powiatowej Nr 1433 B Kołodno – Cieliczanka? Jeżeli nie, proszę o podanie informacji do kiedy taka dokumentacja powstanie?
2. W jakim terminie rozpoczną się i zakończą działania inwestycyjne związane z położeniem nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej Nr 1433 B na odcinku Kołodno – Cieliczanka? Jaki jest orientacyjny koszt inwestycji?
Proszę o publikowanie moich interpelacji na stronie internetowej Powiatu Białostockiego.
Z poważaniem

Do wiadomości:
1. Wójt Gminy Gródek Pan Wiesław Kulesza oraz Rada Gminy Gródek,
2. Burmistrz Supraśla Pan Radosław Dobrowolski oraz Rada Miejska Supraśla.

Scroll to Top