Juchnowiec Kościelny

___ ___

Supraśl, 2016-04-15

Zarząd Powiatu Białostockiego
za pośrednictwem
Pana Przewodniczącego Rady Powiatu Białostockiego

INTERPELACJA
w sprawie drogi powiatowej Nr 1483 B  na odcinku Biele – Juchnowiec Kościelny

Źródło: www.pzd.bialystok.pl

W niedalekiej przeszłości Powiat Białostocki dokonał przebudowy drogi powiatowej Nr 1483 B na odcinku od drogi krajowej 19 do miejsca leżącego pomiędzy miejscowościami Biele i Wólka (Gmina Juchnowiec Kościelny). Droga ta stanowi jedną z głównych arterii komunikacyjnych w Gminie Juchnowiec Kościelny stąd jej przebudowa przyczyniła się do zamierzonego efektu jakim jest zwiększenie na niej ilości przejeżdżających pojazdów. Ponieważ stanowi ona doskonały skrót w stosunku do możliwości jakie daje droga krajowa nr 19 na trasie Bielsk Podlaski – Białystok, przejęła ona na siebie sporą część pojazdów, które normalnie korzystałyby z drogi krajowej. Fakt ten stanowi wyjątkowo duże utrudnienie na tych odcinkach drogi, które nie zostały do tej pory wyremontowane. Odcinek od Juchnowca Kościelnego do Hryniewicz planowany jest w nieodległej przyszłości do przebudowy w ramach środków zarezerwowanych w ramach ZIT BOF. Pozostaje jednak pytanie jak Zarząd Powiatu Białostockiego oraz Gmina Juchnowiec Kościelny zamierzają rozwiązać niezwykle palący problem fatalnego stanu drogi powiatowej Nr 1483 B na odcinku ok. 3,5 km pomiędzy miejscowościami Biele – Juchnowiec Kościelny (wizualizacja powyżej)? Wpływają do mnie liczne skargi zwłaszcza od mieszkańców Biel i Wólki dla których codzienne korzystanie z tego odcinka stało się komunikacyjnym koszmarem. Wąska, zniszczona droga, na której kilkukrotnie zwiększył się ruch tranzytowy pojazdów ciężarowych rodzi obawy o ich bezpieczeństwo i życie, nie mówiąc nawet o zapewnieniu jakiegokolwiek komfortu jazdy. Przebudowa tego odcinka i dostosowanie jego standardu do tego, który został zapewniony na trasie Biele – Wojszki, wpisuje się we wszystkie możliwe wytyczne konkursów organizowanych w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego czy np. Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych. Zastanawiające są zatem powody, dla których nie skorzystano z szansy aplikowania do ww. programu np. w ramach ostatniego naboru.


Powyżej droga Nr 1483 B na odcinku przebudowanym, poniżej na odcinku nieprzebudowanym (na mapie żółta linia przerywana). Źródło: www.google.pl

Biorąc pod uwagę całość przedstawionego przeze mnie problemu, działając na podstawie § 22 Statutu Powiatu Białostockiego zwracam się z prośbą o udzielenie mi pisemnej odpowiedzi na następujące pytania:

1. Czy istnieje aktualna dokumentacja techniczna dla odcinka drogi powiatowej Nr 1483 B Biele – Juchnowiec Kościelny? Jeżeli nie, proszę o podanie informacji do kiedy taka dokumentacja powstanie?
2. W jakim terminie rozpoczną się i zakończą działania inwestycyjne związane z przebudową drogi powiatowej Nr 1483 B na odcinku Biele – Juchnowiec Kościelny? Jaki jest orientacyjny koszt inwestycji?
3. Jakie są powody, dla których przebudowa ww. odcinka drogi Nr 1483 B nie została złożona do ostatniego naboru w ramach Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych? Czy ww. odcinek był rozważany do złożenia w ramach ostatniego naboru Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych?
Proszę o publikowanie moich interpelacji na stronie internetowej Powiatu Białostockiego.

Z poważaniem

___ ___

Biele, 2016-06-07

Zarząd Powiatu Białostockiego
za pośrednictwem
Pana Przewodniczącego Rady Powiatu Białostockiego

 

3 INTERPELACJA
w sprawie drogi powiatowej Nr 1483 B na odcinku Biele – Juchnowiec Kościelny

Na Sesji Rady Powiatu Białostockiego, Starosta Powiatu Pan Antoni Pełkowski przedstawił ranking dróg powiatowych, które mogą być zgłoszone na jesieni 2016 roku do dofinasowania ze środków Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych. Z dokumentu sporządzonego przez pracowników Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku, Pana Dyrektora Marka Jędrzejewskiego oraz Panią Inżynier Magdalenę Waszczeniuk wynika, że na pierwszej pozycji znalazła się przebudowa drogi powiatowej Nr 1483 B – Etap III czyli na odcinku od miejscowości Biele do Juchnowca Kościelnego. Niestety decyzją Zarządu Powiatu Białostockiego w pierwszej kolejności do Programu zostaną zgłoszone 2 inne inwestycje, a przedmiotowa droga znalazła się na pierwszym miejscu listy rezerwowej.

W związku z powyższym działając na podstawie § 22 Statutu Powiatu Białostockiego proszę o :

1. Przekazanie mi pisemnej wersji ww. rankingu dróg powiatowych, które mogą być zgłoszone na jesieni 2016 roku do dofinasowania ze środków Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych wraz z punktacją?

Proszę o publikowanie moich interpelacji na stronie internetowej Powiatu Białostockiego.
Z poważaniem

___ ___

Juchnowiec Kościelny, 2018-06-04

Zarząd Powiatu Białostockiego

za pośrednictwem Pana Przewodniczącego Rady Powiatu Białostockiego

 

INTERPELACJA

w sprawie zniszczonej nawierzchni drogi powiatowej Nr 1494 B Juchnowiec Kościelny – Niewodnica Nargielewska

 

Droga powiatowa Nr 1494 B Juchnowiec Kościelny – Niewodnica Nargielewska na odcinku Juchnowiec Kościelny – Rumejki w miejscu przedstawionym na zdjęciach poniżej od kilku miesięcy jest w wyjątkowo złym stanie. Znajdują się tam liczne i uciążliwe dla ruchu wywyższenia powstałe być może z ziemi wywożonej z pobliskiej działki rolnej (na zdjęciu). Dodatkowo nawierzchnia w wielu miejscach sprawia wrażenie zerwanej. Stan taki z tego co widać po zdjęciach, wykonanych parę miesięcy temu utrzymuje się od dłuższego czasu. Dlaczego nie następuje żadna interwencja służb drogowych Powiatu Białostockiego?

Dodatkowo trafiło do mnie pismo jednego z mieszkańców Rumejek, który bezskutecznie zabiega o remont tej drogi od wielu lat. Mając na uwadze jak ważna jest ta droga nie tylko dla mieszkających przy niej mieszkańców ale także innych użytkowników niezrozumiałym jest fakt, że nie podjęto żadnych skutecznych działań zmierzających do zakończenia prac projektowych a następnie rozpoczęcia prac budowlanych.

Zwracam się z prośbą do Zarządu Powiatu Białostockiego oraz Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku o podjęcie interwencji w tym zakresie.

Jednocześnie działając na podstawie § 22 Statutu Powiatu Białostockiego proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:
1. Jaki jest stan prawny i faktyczny wykonywania zleconej dokumentacji projektowej na „Budowę drogi powiatowej Nr 1494 B na odcinku Juchnowiec Kościelny – Niewodnica Niewodnica Nargielewska” przez firmę KOMI lub inne firmy?
2. Czy w ciągu ostatnich 4 lat Gmina Juchnowiec Kościelny wnioskowała do Powiatu Białostockiego o podjęcie wspólnych działań finansowych związanych z projektowaniem lub budową drogi powiatowej Nr 1494 B na odcinku Juchnowiec Kościelny – Rumejki?
3. W jakim terminie Zarząd Powiatu Białostockiego planuje doprowadzić do całkowitego wyremontowania lub przebudowy drogi powiatowej Nr 1494 B na odcinku Juchnowiec Kościelny – Rumejki?

Proszę o publikowanie moich interpelacji na stronie internetowej Powiatu Białostockiego.

Z poważaniem

 

___ ___

Bogdanki, 2016-04-15

Zarząd Powiatu Białostockiego
za pośrednictwem
Pana Przewodniczącego Rady Powiatu Białostockiego


INTERPELACJA

w sprawie sytuacji Zakładu drzewnego Pana Tomasza Chraboła w miejscowości Bogdanki w kontekście utrudnień na drogach powiatowych.

 

Z prośbą o podjęcie interwencji zgłosił się do mnie Pan Tomasz Chraboł – właściciel tartaku w miejscowości Bogdanki. Z przedstawionych przez niego informacji wynika, że po przeprowadzeniu przebudowy drogi powiatowej nr 1483 B korzystające z jego usług i współpracujące z nim firmy oraz osoby prywatne przewożące drewno samochodami ciężarowymi straciły możliwość swobodnego dojazdu do ww. zakładu. Dzieje się tak na skutek znaków drogowych zakazu dla pojazdów powyżej określonej nośności ustawionych na drodze powiatowej nr 1483 B. Przedsiębiorca zmuszony jest przez Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku do wykupywania zezwoleń na przejazdy korzystających z jego usług samochodów ciężarowych, co w dłuższej perspektywie czasowej może doprowadzić jego przedsiębiorstwo do bankructwa. Twierdzi również, że Powiatowy Zarząd Dróg nakłada na niego obowiązek wykonania z własnych środków zjazdu na drogę powiatową.

Biorąc pod uwagę całość przedstawionego przeze mnie problemu, działając na podstawie § 22 Statutu Powiatu Białostockiego zwracam się z prośbą o udzielenie mi pisemnej odpowiedzi na następujące pytania:

1. Jak wygląda dotychczasowa współpraca Powiatu Białostockiego w tym PZD z Panem Tomaszem Chrabołem i jego przedsiębiorstwem?
2. Skoro zakład drzewny Pana Tomasza Chraboła istniał przed przebudową drogi powiatowej Nr 1483 B, to dlaczego nie uwzględniono takich parametrów dla przebudowywanej drogi by zapewniły funkcjonowanie zakładu w formie takiej samej jak przed przebudową drogi?
3. Kiedy Powiat Białostocki (PZD) zapewni ww. przedsiębiorcy takie rozwiązanie w zakresie organizacji ruchu, które nie będzie wymagało ponoszenia dodatkowych kosztów z tytułu użytkowania dróg publicznych?
4. Czy prawdą jest, że Powiat Białostocki (PZD) nakłada na ww. przedsiębiorcę obowiązek finansowania przebudowy/budowy zjazdu z jego posesji na drogę publiczną, powiatową? Czy wykonanie takiego zjazdu nie zadaniem własnym zarządcy drogi? Jaka jest podstawa prawna takiego działanie?
Proszę o publikowanie moich interpelacji na stronie internetowej Powiatu Białostockiego.

Z poważaniem
Marek Skrypko

___ ___

Biele, 2017-07-27

Zarząd Powiatu Białostockiego
za pośrednictwem
Pana Przewodniczącego Rady Powiatu Białostockiego

INTERPELACJA
w sprawie przebudowy drogi powiatowej Nr 1483 B na odcinku Juchnowiec Kościelny – Biele

W związku ze skargami mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny korzystających z drogi powiatowej Białystok – Juchnowiec Kościelny – Wojszki działając na podstawie § 22 Statutu Powiatu Białostockiego proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:
1. Kto jest wykonawcą przebudowy drogi powiatowej Nr 1483 B na odcinku Juchnowiec Kościelny-Biele?
2. Jaki termin wykonania inwestycji przewiduje umowa z wykonawcą?
3. Czy umowa przewiduje kary za opóźnienia w realizacji robót budowlanych na wspomnianej drodze?
4. Czy wykonawca ma opóźnienia w wykonaniu robót na ww. drodze powiatowej Nr 1483 B? Jeżeli tak to w jakiej wysokości kary zostały mu naliczone?
5. Jakie działania naprawcze podjął PZD w Białymstoku w celu przyśpieszenia realizacji inwestycji?
6. Na kiedy planowane jest zakończenie działań budowlanych?
7. Czy Zarząd Powiatu Białostockiego ma świadomość, że przeciągające się prace remontowe mogą skutkować tym, że rolnicy nie będą mogli wjechać kombajnami oraz innymi maszynami na pola w okresie żniw? Jakie działania podjęto żeby temu zapobiec?
8. Czy Zarząd Powiatu Białostockiego ma śniadość utrudnień i niedogodności jakie na co dzień muszą znosić mieszkańcy Juchnowca Dolnego? Czy Zarząd ma świadomość, że przeciągające się prace remontowe w związku z ruchem objazdowym ciężkich samochodów, z każdym dniem pogarszają stan i tak już słabej jakości drogi powiatowej nr 1502 B?
Proszę o publikowanie moich interpelacji na stronie internetowej Powiatu Białostockiego.
Z poważaniem
Marek Skrypko


biuro@marekskrypko.pl